เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำหน่ายเครื่องมือและวัสดุทันตกรรม และบริการซ่อม บำรุงรักษา โดยช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมกับประสบการณ์ด้านการบริหารและให้คำปรึกษากิจการคลินิคทันตกรรม เราจึงทราบความต้องการเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมของทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข ทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี

 

We are a full solution & service provider of medical equipment for a variety of conditions. This includes sales & service. We provide superior service and top quality medical products. 

We also offer a variety of products. The Medical Equipment division provides direct Medicare with guarantee professional, high quality service, with a personalized touch. Our staff is committed to providing a positive service experience with knowledgeable professional support in all aspects of our interaction with our clients.