เยนเนอรัล เมดิคอล โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำหน่ายเครื่องมือและวัสดุทันตกรรม และบริการซ่อม บำรุงรักษา โดยช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมกับประสบการณ์ด้านการบริหารและให้คำปรึกษากิจการคลินิคทันตกรรม เราจึงทราบความต้องการเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรมของทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข ทั้งราชการและเอกชนเป็นอย่างดี

 

GMPS is a solution & service provider of medical equipment for a variety of conditions. This includes sales, service, in our area. We provide superior service and top quality medical products. 

We also offer a variety of products. To ease the unnecessary burden of financial concerns, the Medical Equipment division provides direct Medicare with guarantee professional, high quality service, with a personalized touch. Our staff is committed to providing a positive service experience with knowledgeable professional support in all aspects of our interaction with our clients.

 

 

 

 

 

GMPS manufactures environment friendly or green product. More details can see on our product list. 

 

 

 

Hot Water, Steam & Solar Systems